مقالات ریاست بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
 

         تألیفات فارسی :

1-بررسی تأثیر حذف یارانه نان بر عرضه گندم ، پژوهشنامه بازرگانی ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی/ شماره 1 

2-ارزیابی وضعیت بازارچه­های مرزی استان ، همایش شناخت استعدادهای بازرگانی استان س وب، وزارت بازرگانی

3-طرح پژوهشی : بررسی اثرات حذف سوبسید نان بر فقر مطلق ( همکار طرح ) ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

4- طرح پژوهشي: بررسي وضعيت قاچاق كالا در استان سيستان و بلوچستان/ سازمان بازرگاني استان س و ب

5- تخمین توابع صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روشهاي همگرايي/ فصلنامه علمي پژوهشي بررسيهاي اقتصادي / ش 3/ 1386

6-طرح پژوهشی و كتاب با عنوان : شناسایی اقتصاد و  بازار کشور افغانستان (مجری پروژه) / سازمان توسعه تجارت ایران /1387

7-طرح پژوهشی : بررسی مسائل و مشکلات و توانمندیهای بخش تعاون استان (مجری طرح ) اداره کل تعاون استان 1387  

8- بررسی و نظر سنجي در باره مسائل و مشکلات و پتانسيلهاي بخش تعاون استان در استان سيستان و بلوچستان / فصلنامه علمي پژوهشي روستا و توسعه /  سال 11/ بهار 87

9-تخمين تابع تقاضاي نفت گاز (گازوئيل) در شهرستان زاهدان با استفاده از روش همگرايي/ همايش ملي افزايش درامدهاي نفتي و ايجاد فرصتهاي شغلي/ 25مهرماه/ خميني شهر

10-بررسي رابطه تجارت و رشد اقتتصادي در ايران با استفاده از روش همگرايي/همايش بين المللي چابهار  ترانزيت و توسعه محور شرق/ خرداد ماه 1387/تهران

11- نقش صادرات و واردات و سرمايه گذاري فيزيكي و انساني در فرايند رشد اقتصادي ايران//همايش بين المللي چابهار  ترانزيت و توسعه محور شرق/ خرداد ماه 1387/تهران

12- بررسي مزيت نسبي و اولويت بندي بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران به تشكلهاي تجاري منطقهاي منتخب/ كنفرانس ملي خرما /2-4 اذرماه 1387

13- طرح پژوهشی: وضعیت ترانزیت کالا از چابهار به میلک و افغانستان و کشورهای آسیای میانه و مقایسه با بندر گوادر پاکستان / سازمان توسعه تجارت ايران/ وزارت بازرگاني/1388

14- طرح پژوهشی: بررسي  وضعيت تورم  و رابطه ان با سرمايه گذاري و توليد ناخالص ملي در اقتصاد ايران/دانشگاه سيستان و بلوچستان /1388

15- -صنايع كوچك و رشد اشتغال طي سه سال اول  برنامه چهارم (مطالعه موردي سيستان و بلوچستان)/ اولين همايش ملي مديريت كارافريني و توسعه منطقه ايي/ دانشگاه سيستان و بلوچستان/اذرماه 1388(پهلواني - يعقوبي و هاشمي)

16-صنعت گردشگري در اقتصاد استان سيستان و بلوچستان و نقش ان در رفع بيكاري و اشتغال / اولين همايش ملي مديريت كارافريني و توسعه منطقه ايي/ دانشگاه سيستان و بلوچستان/اذرماه 1388(عباسيان-هاشمي و پهلواني)

17- بررسي وضعيت بسترهاي توسعه روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات / مجله علمي  - پژوهشي دانش و توسعه/ ش 31/1389(نويسندگان : يعقوبي - پهلواني و باركزايي )

18-براورد مدل عرضه نيروي كار زنان در ايران/ فصلنامه علمي پ‍ژوهشي تحقيقات مدلسازي / نويسندگان : پهلواني و صفامنش /1391/ش 8

19- كتاب: همجمعي و شكست ساختاري در اقتصاد /نويسندگان: علي حسين صمدي و مصيب پهلواني/ انتشارات نور علم / 1388

20- كتاب:  اقتصاد ورزش Economics of Sports// نويسندگان: مارك جي. شنفلدر( دانشگاه روبرت موريس ) و مينگ لي ( دانشگاه اوهايو)/مترجمين: دكتر محمد رضا كاظمي-دكتر جهانگير يدالهي فارسي- دكتر مصيب پهلواني)/ انتشارات كتابخانه فرهنگ/ 1390

   21- تعيين ميزان تغييرات مصرف نهاده هاي كشاورزي در اثر آزاد سازي قيمت نهاده ها (مطالعه موردي: توليد پنبه در ايران)/ فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی/ نویسندگان(پهلواني ، طيبي،  طاهريو  كلاته عربي) ، شماره 4، زمستان 1391

22- بررسي رابطه بلندمدت مصرف ذغال سنگ بر انتشار گاز دي اكسيد كربن در ايران/ فصلنامه اقتصاد انر‍‍زي ايران/ نويسندگان ( پهلواني، اثني عشري و سردار شهركي)، شماره 7 ( تابستان 92)

23- عدم تجانس مشاهده شده در اندازه گیری کارآیی هزینه ؛ مطالعه ی موردی: کارآیی هزینه ی تولید پنبه ی آبی در ایران ./فصلنامه مطالعات اقتصاد كاربردي ايران / نويسندگان (مرادی؛ پهلوانی و اکبری)/ شماره (2)6 تابستان 92

24-  بررسي چالشهاي نظام بانكي در تامين مالي كارافرينان در ايران / ( باصري و پهلواني)/ ارائه شده درنخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي/ تهران 8و 9 بهمن 1392

 25- عملكرد نظام بانكي و كارايي نظام بانكي در ايران/ ( پهلواني و شاعري) / نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي/ تهران 8و 9 بهمن 1392

 26-  بررسي و مقايسه تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي بانكهاي خصوصي و دولتي / ( پهلواني ، معروف زاده و لشني) / نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي/ تهران 8و 9 بهمن 1392

 27- بررسي و اهميت مصرف نسبي و ريسك گريزي در الگوي مصرفي خانورهاي ايراني با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته / فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي ايران/ (روشن ، پهلواني و شهيكي تاش)/ شماره 8/ زمستان 1392

 28- تاثير اعتبارات بانكي بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب  در حال توسعه با استفاده از روش GMM

پژوهشهاي پولي و بانكي / نويسندگان (بهرامي، پهلواني و جانسوز) / سال ششم شماره 15/ بهار 1392

  29- بررسی اثر شکل گیری عادات، دیرپایی کالاهای بادوام و چشم همچشمی در مصرف بین دوره ای خانوارهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته/مجله سیاست گذاری اقتصادی/ نويسندگان ( روشن/ پهلواني و شهيكي تاش)/   سال پنجم، شماره 10، پاييز و زمستان 1392

 30- بررسي قاعده سر انگشتي مصرف  با روشGMM : مطالعه موردي ايران / فصلنامه مدلسازي اقتصادي/ ( روشن/ پهلواني و شهيكي تاش)/  شماره 1( پياپي 25)/ بهار 1393

 31- تاثير جهاني شدن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي عضو منا با استفاده از روش GMM/ فصلنامه علمي پ‍ژوهشي  اقتصاد و توسعه منطقه ايي/ (جابر بهرامي و مصيب پهلواني)/ سال 21 شماره 8 پاييز 1393

32- بررسي تاثير دموكراسي و حقوق مالكيت بر كاهش فساد دركشورهاي عضو منا / فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد اقتصادي /  (جابر بهرامي و مصيب پهلواني)/ سال سوم شماره هشتم / بهار 1393

33- بررسی تاثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران / مجله تحقیقات اقتصادی  دانشگاه نهران / (مصيب پهلواني، مهديه دهباشي و ابراهيم مرادي) /  دوره 49 شماره 3 پاييز 93

 34     -  تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران /   فصلنامه  رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزي، ) ابراهیم مرادي ، مصیب پهلوانی و احمد اکبري)   دوره اول، شماره دوم، اسفند 1394

35-  نوسانات بازار سهام و سیاست پولی در ایران / فصلنامه تحقیقات مدلسازي / اقتصادي ) /  سحر بشیري ، مصیب پهلواني، رضا بوستانی) / شماره 23 بهار1395

36-   تاثير تئوري قرادادبر  حداكثر مطلوبيت  شركت( مطالعه موردی شرکت ایران تایر( / فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران / ( زينب شاعري، مصيب پهلواني و سعيد عيسي زاده) /  سال پنجم  شماره 18 تابستان 1395

37-   تعیین عدم قطعیت های بحرانی و تبیین سناریو های توسعه فضایی در برنامه آمایش سرزمینی: درسهایی ازتجربه مطالعات آمایش بخش صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان برای استان یزد/ مصيب پهلواني و رضا روشن / همايش توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز ان در افق 1404 /. شهريور 1395

38-   درس هايي از تجربه راهبردها و سياستهاي بخش كشاورزي و آب سيستان و بلوچستان براي استان يزد/ مصيب پهلواني و ابراهيم مرادي / / همايش توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز ان در افق 1404 /. شهريور 1395

39-   بررسي جايگاه بخش صنعت و زير بخشهاي ان در اقتصاد استان يزد / رمضان حسين زاده ، مصيب پهلواني و سميه دهقان پور / همايش توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز ان در افق 1404 /. شهريور 1395

 لیست مقالات چاپ شده در مجلات   ISIو ژورنال های بین المللی :

 Referred papers in International Journals:

 

  Pahlavani, M (2005) “Cointegration and Structural Change in the Exports-GDP Nexus: The Case of Iran”. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol.2(4). Euro-American Association of Economic Development, www.usc.es/~economet/eaa.htm

 

  Pahlavani, M., Valadkhani, A. and Worthington, A, (2005), “The Impact of Financial Deregulation on Monetary Aggregates and Interest Rates in Australia”, Applied Financial Economics Letters, (UK), 1(3). www.tandf.co.uk/journals

 

Pahlavani, M., Wilson, E.J, and Worthington, A.C (2005) “Trade-GDP Nexus in Iran: An Application of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model”, American Journal of Applied Science, (US) 2(7),

 

  Valadkhani, A, Layton, A. and Pahlavani, M. (2005), "Multiple structural Breaks in Australia's Macroeconomic Data: An Application of the Lumsdaine and Papell test", International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies,Vol2(3). Euro-American Association of Economic Development, www.usc.es/~economet/eaa.htm.

 

  Pahlavani, M. (2005) “Sources of Economic Growth in Iran: A Cointegration analysis in the presence of structural Breaks" Applied Econometrics and International Development, Vol. 5(4),

 

Pahlavani, M. Wilson, E.J, and Valadkhani, A. (2006) “Structural Changes in the Iranian Economy: An Empirical Analysis with Endogenously Determined Breaks”, International Journal of Applied Business and Economic Research, Vol. 4(2),

 

  Harvie, C., Pahlavani, M. and Salman Saleh (2006) “Identifying structural breaks in the Lebanese economy 1970-2003: An application of the Zivot and Andrews test”. The Middle East Business and Economic Review, Vol.18 (1), [Publishing by the Association for Middle East Economic Research (AMEER) Inc. Sydney (Australia).]

 

  Pahlavani, M. and Jordaan, A. (2006) “Time Series Analysis of Structural Changes and Development Challenges in South African Economy”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, Vol.6 (2),

 

  Jayanthakumaran, K. and Pahlavani, M (2006) “Australia and New Zealand CER agreement and breakpoints in bilateral trade: an application of the Wald type test.” Applied Econometrics and International Development, Vol. 6(2)

 

  Pahlavani. M., Saleh Salman, A and Sivalingam G. (2006) “Time Series Analysis of Multiple Structural Breaks in the Malaysian Economy”. The Middle East Business and Economic Review, Vol.18 (2)[Publishing by the Association for Middle East Economic Research (AMEER) Inc. Sydney (Australia).]

 

  Harvie, C., and M. Pahlavani,(2006) “Testing for Structural Breaks in the Korean Economy 1980-2005: An Application of the Innovational Outlier and Additive Outlier Models, The Journal of the Korean Economy,Vol.7,No.2. [Publishing by the Association of Korean Economic Studies] http://www.akes.or.kr

 

  Valadkhani, A and M.Pahlavani (2007) “Financial Deregulation and Structural Changes in Australia’s Monetary Aggregates and Interest Rates”. ICFAI Journal of Monetary Economics, Vol.V,No.1.

 

  Verema, R and Wilson E.J and Pahlavani, M (2007) The Role of Capital Formation and Saving in Promoting Economic Growth in Iran” Middle East Business and Economic Review, Vol.18 (3).

 

  Jayanthakumaran, K., and Pahlavani, M (2007) “Structural breaks in trade per capita and income per capita in ASEAN-5 countries: an Application of Innovational Outlier Models/ Applied Econometrics and International Development, Vol.7(2) http://www.usc.es/~economet/aeid.htm

 

  Worthington, A., and M. Pahlavani, (2007) “Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks” /Applied Financial Economics Letters. Vol.3, P.259-262. www.tandf.co.uk/journals/.

 

  Jayanthakumaran, K., and Pahlavani, M (2007) “Trade reforms and breakpoints in Australia’s manufactured trade: An application of the Zivot and Andrews model” International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol.4(2). Euro-American Association of Economic Development, www.usc.es/~economet/eaa.htm

 

Harvie C., and Pahlavani, M, (2007)“Sources of economic growth in South Korea: an application of ARDL analysis in the presence of structural changes – 1980-2005 / Journal of the Korean Economy/Vol.8 (2):

 

  Kuppusamy,M., Pahlavani, M and Salman Saleh, A (2008) Fostering ICT Development for Growth: Measuring the Payoffs for Australia and the Asean-5 Countries, American Journal of Applied Sciences  5(12): 1676-1685

 

  Safdari,M, Pahlavani,M. and Motee,R (2008) the Relationship Between Agricultural Value Added & Agricultural Exports( a Cointegration Analyse), Repples Research Journal ISSN:0973-6352.

 

  Pahlavani, M. and Harvie, C. (2008), Multiple structural breaks in Korea’s macroeconomic data: an application of the Lumsdaine and Papell test, Journal of the Korean Economy,  Vol.9, No.3, pp. 425-441.

 Pahlavani, M. and Rahimi, M(2009), Sources of Inflation in Iran: An application of the ARDL Approach, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies,Vol.9(1).

 Pahlavani, M. and Salman Saleh,(2009), Budget Deficit and Current account Deficit in the Philipines : A cusaulal Relationship?/ American Journal of Applied Sciences/Vol.6(8).

 Pahlavani,M,Akbari,A,and Motee,R(2009) The effects of Hand-Woven Carpet Exports in the value added of Carpet sector in Iranian Economy/ Asian Journal of Development Matters,  Vol 3(2),July 2009.

Karim, M, Sanjari, F, M Pahlavani,and Rahimi,M (2009), The Causality between Financial Development and Economic Growth, "Asian-African Journal of Economics and Econometrics", Vol.9 (1) June.            

 Pahlavani, M. and Ezzati, P (2009) The Relationship between Inflation and Growth: Estimation of the Threshold Point for Iran, "International Jl.of Business Management, Economics and Information Technology, Vol.1 No.2.

 

Rahimi, M, Pahlavani, M and Akbari,A (2009) Investigation of Being Monetary Inflation in Iran, International Journal of Economic Issues,Vo.2.No.1

Pahlavani, M. and Harvie, C. (2009), Effects of the Asian Financial Crisis on the Korean Economy: Some Further Empirical Evidence/ The Empirical Economics letters/ Vo.8.No.9.

 

  Sotodeh, A,Pahlavani,M and Karim, M, (2010) " An Investigation of the Relationship between the Public Budget and Inflation in Iran, International Jl. of Business Management, Economics and Information Technology ", Vol.2(2),July to December 2010,

Kamalian, A.R, Pahlavani, M. and Valadkhani, A. (2010), Modelling the Asymmetric Effects of Inflation nn Real Investment In Iran, 1959-2008, Applied Econometrics And International Development, Vol 10-1

Pahlavani, M. and Ezzati,P, (2010) "Are There Smaller Leverage Effects in Less-developed Markets: Evidence from Iran, American Journal of Applied Sciences, Vol.7(1)

 Pahlavani, M, Dahmarde, N. and Pourshabi(2010) The Economic Uncertainty and private investment nexus in Iran ( application of EGARCH and THE ARDL approach China-USA Business Review,Vol.9(2).

 Pahlavani, M. and Rahimi, M(2010), Can Oil Prices and GDP be Co-integrated? An    
Asymmetric Co-integration Approach”/ World Applied Science Journal Vol.8(9).  

 

Yaghoubi,N, Pahlavani, M and  Shakeri, R (2010), “A survey of factors related to customer adoption of Internet Banking” , International Jl. of Business Management, Economics and Information Technology, Vol.2(2), July to December

 

Pahlavani, M, Radnia,M. and Ezzati(2010)the Relationship Between National Saving and Domestic Investment in Economy of Iran”  China-USA Business Review, Vol 9(7), July 2010.

 

 Dahmardeh,N,Pahlavani,M and Mahmoodi(2011) “ Government spending and Private Consumption  in Selected Asian Developing Countries, International Research Journal of Finance and Economics, Issue (64.

 

Pahlavani,M, Abed,D and F.Pourshabi(2011)” Investigating the Keynesian View and Wagner’s Law on the Size of Government and Economic Growth in Iran”, International Journal of Business and Social sciences, Vol.2.No.13

 

Pahlavani,M, Zamanian,G and Y. Elyasi(2011) “ R & D Intensity, Innovation and Per Labor Output: empirical Investigation of non-scale Endogenous Growth Theories” European Journal of Economics, Finance and Administration Sciences , Issue (33)

 

Mehrara,M, Pahlavani,M and Y.Elyasi(2011)”Government Revenue and Government Expenditure Nexus In Asian Countries: Panel Cointegration  and Causality,” International Journal of Business and Social sciences, Vol.2.No.7.

 

Shahraki,J, Pahlavani,M and K.Barghandan(2012) " The Investigation of Relationship between Privatization and Economic Growth in Iran" International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol.1.No.2.

 

Moradi ,E Pahlavani, M, Akbari, A and H. Mehrabi Bashrabadi(2013) “ Comparative Analysis of Stochastic Frontier Partially non-parametric and Stochastic Frontier Parametric Methods Case Study: Measuring Cost Efficiency in Wheat Production in IranInternational Journal of Agricultural Management & Development, Vol.3.No.2

 

 Jansouz. P, Pahlavani,M.and F, Shirani)2013) " Research and Development Spending and Value added of Agricultural sector of Iran "  International journal of Agronomy and Plant Production (IJAPP)/ Vol., 4 (9), 2097-2101

 

  Amirzadeh.S, Akbari.A, and M.Pahlavani(2013) “ The Application of time series models for forecasting Wheat consumption in Iran” Anthesis  Journal of Agriculture Sciences, 2013, 1(2): 42- 47

 

 Roshan, R, Pahlavani, M and M.N.Shaheki Tash (2013) “Investigation on Habit Formation, Risk Aversion and Intertemporal Substitution in Consumption of Iranian Households by GMM Approach” International Economics Studies, Volume 42, Number1, Spring & Summer

 

Pahlavani, M, Heidari,H and Bashiri, S (2013) “

Dynamic Relationship between Inflation Uncertainty and Private Investment in Iran: An Application of VAR-GARCH-M Model"  ” International Journal of Business and Development Studies, Volume 5, No:1: 61-76

 

Pahlavani,M and M. Mohseni Tabar(2013) " The Survey of Effective Factors on the Diesel Consumption in Iran by using the ARDL cointegratrion Approach " International journal of Academic Research and Social Sciences , Vol.3 No.4  P. 405-412

 

  Pahlavani, M. and Rabie M (2014) " The Relationship between Value Added Tax and Financial Ratios in Companies listed on the Tehran Stock Exchange" Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol.4.No.10 :p.1-9

 

  Pahlavani, M and  Roshan,R (2015) The Comparison among ARIMA and hybrid ARIMA-GARCH Models in Forecasting the Exchange Rate of Iran / International Journal of Business and Development Studies, Vol. 7, No. 1,  pp 31-50

 

  Shahiki Tash,M.N , Pahlavani,M and K.Barghandan (2015) "  Evaluating the Relationship between Concentration Indicators and Profitability of Banking Industry in Iran "  Çankırı Karatekin University Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences,  Volume 5, Issue 2, pp.495-505

 

  Zanganeh Soroush, M and Pahlavani,M (2015) " Maize Import Policy Based on the Exchange Rate Volatility and Price Expectation/    International Economic Studies Vol. 46, No. 1

 

 Bashir, S, Pahlavani , M ., and R. Boostani (2016) " Optimal Monetary Policy and Stock Market Fluctuation " Applied Economics and Finance Vol. 3, No. 2; P. 157-178

 

  Sheri,Z . Pahlavani.M and Eisazadeh,S( 2016) " The Application of Contract Theory in Companies

(The Case of Adverse Selection " International Research Journal of Finance and Economics / Issue 152 August, p. 91-104

 

لیست مقالات چاپ و ارائه شده در کنفرانس های بین المللی:

 

International Conference and Seminar Presentations:

 

 Pahlavani, M (2004) “The Structure of the Iranian Foreign Trade Sector”, published in conference proceeding, First International Manas University Conference In Economics, p.425-431, Bishkek, Kg. http://www.manas.kg/index.php?lang=en

 

 Pahlavani, M., and Ed Wilson (2005) “Structural Breaks, Unit roots and postwar slowdowns in Iranian economy”, published and presented at 2005 International Conference in Economics and Finance, p.135-140, Labuan, Malaysia, 26-27 May.http://wwwkal.ums.edu.my/icef2005

 

 Pahlavani, M., Valadkhani, A and Wilson (2005), “An Empirical Investigation of Structural Breaks and stationarity in Australia’s Macroeconomic Time series”, Presented and Published at 2005 New Zealand Association of Economics, 29 Jun-1 July, Christchurch, New Zealand. http://www.nzae.org.nz/conferences/2005/

 

 Pahlavani, M. and Ed Wilson (2005) “Unit roots, Structural changes and Economic growth in Iran”, accepted and presented at 2005 Singapore Economic Review Conference (SERC), 4-6 August, Pan Pacific Hotel, Singapore. http://www.serc2005.org/index.html

 

 Pahlavani. M., and Ed Wilson (2005)  “An application of the new cointegration techniques in Export-GDP Nexus in Iran”, presented and published at Beijing International Conference on applied business research, 1-4 December, 2005,China http://www.bicabr.net/01.htm

 

 Pahlavani. M., and A. Valadkhani (2005) “Identifying multiple structural breaks in monetary aggregates and interest rates in Australia”, presented and published at 2nd International Business Research Conference, 5-8 December 2005, World Business Institute, University of Technology Sydney (UTS), http://www.worldbizconference.com/

 

 Pahlavani. M., Saleh Salman, A and Sivalingam G.,(2005) “ Structural Breaks and External Shocks in the Malaysian Economy”, accepted and published at 2nd International Business Research Conference, 5-8 December, World Business Institute, University of Technology Sydney (UTS), http://www.worldbizconference.com/

 

 Pahlavani. M., and Ed Wilson (2006) “The relationship between trade and economic growth in Iran" accepted and Published at the International Conference on International Trade, Center for Advanced Studies in Economics and ASIHSS Programme, January 2-3, 2006, Calcutta, India. http://www.jadavpur.edu/conference/conference.htm

 

 Pahlavani, M., Wilson, E. and Valadkhani, A (2006) "Structural Changes in the Iranian Economy: An Empirical Analysis with Endogenously Determined Breaks", presented at Faculty of Economics, The University of Tehran, 3 January, Tehran.

 

 Harvie C., and Pahlavani, M, (2006) “Sources of economic growth in South Korea: an application of the ARDL analysis in the presence of structural breaks – 1980-2005#

 Accepted and presented at the Korea and the World Economy conference, 7-8 July 2006, Korea University, Seoul, Korea. http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/index.htm

 

 Worthington, A., and M. Pahlavani, (2006) “Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks/ Accepted and presented at 3rd International Conference on Contemporary Business, 21-22 September, 2006, Leura, NSW, Australia

 

 Pahlavani, M., Verema,R and  Ed Wilson (2006) The Role of Capital Formation and Saving in Promoting Economic Growth in Iran./ Accepted and presented at 35th Australian Conference of Economists (ACE) 25 – 27 September 2006 Curtin University of Technology , Perth, Western Australia.

 

 Harvie C., and Pahlavani, M, (2006) “Development Challenges and Structural Changes in the Korean Economy 1980-2005:An Application of The Innovational Outlier and Additive Outlier Models”. Accepted and presented at 5th International Conference of Japan Economic policy Association (JEPA), Tokyo/ Japan, 2-3 December. http://www.econ.aoyama.ac.jp/~jepa2006/framepage3.html

 

 Jayanthakumaran, K., and Pahlavani, M (2007) Structural Breaks In Trade And Income Per Capita In Asean-5 Countries: An Application Of Innovational Outlier Models/ 43rd Annual Conference of the Indian Econometric Society, Bombay/India,  5-7January. http://www.hss.iitb.ac.in/ties07/download.html

 

 Pahlavani, M. and Jordaan, A. (2007) “Structural Changes and Development Challenges in South African Economy: An empirical Analysis with Endogenously Determined Breaks" Presented and published at 3rd International  Conference on Business , Management and Economics, 13-17 June, Yasar University, Turkey

 

 Harvie C., and Pahlavani, M, (2007) “Korea’s Fading Economic Miracle 1990-97” Presented and Published  at Korea and the World Economy VI conference, 2-3  July, UOW, Australia.

 

 Pahlavani, M, and Harvie C., “Multiple Structural Breaks in Korea’s Macroeconomic Data: An Application of the Lumsdaine and Papell test” accepted for presentation at Korea and the World Economy VII conference, Seoul, Korea.20-21 June 2008.

 

 

 Valadkhani, A and Pahlavani “Financial Deregulation And Structural Change

Australia’s Monetary Aggregates And Interest Rates/ accepted for presentation at 5th International Conference on Applied Financial Economics/ 3-5 July 2008/ Samos/ Greece http://www.ineag.gr/AFE/index.html

 

 Kuppusamy,M., Pahlavani, M and Salman Saleh “Fostering Ict Development For Growth: Measuring The Payoffs For Australia And The Asean-5 Countries”/ accepted for presentation at International Conference On Social Sciences/ 21-22 Aug 2008-Izmir /Turkey

 

 Pahlavani, M  and Salam Saleh,A "Business Challenges, Development and prospects pf Small and Medium Enterprise : A case studies of Sisstan& Baluchestan Province / Presented and Published  at the 7th APEF international conference/ 03-05 November 2008-Iran.

 

 Arjomandi, A and d Pahlavani,M(2008)  The Effects of Exchange Rate Depreciation on Iran's Bilateral Flows/ / Presented and Published  at the 7th APEF international conference/ 03-05 November 2008-Iran/

 

 Pahlavani,M, Ghanbari, A and F.Eshraghi (2008), R & D Spillovers, Trade Integration and Expansion of Trade Follow in the selected East and West Asian countries/ / Presented and Published  at the 7th APEF international conference/ 03-05 November 2008-Iran/

 

 Harvie C., Pahlavani, M,  “Effects of the Asian Financial Crisis on the Korean Economy: Some Further Empirical Evidence”/  accepted and presented at 15th International conference on Computing in Economics and Finance,  University Technology Sydney, Australia, 15-17 July 2009.

 

 Pahlavani,M, Tayebi,K and Ohadi, S "Effect of Financial Development on Income Distribution in Asia-Pacific/ Accepted and presented at The 8th APEF International Conference on “Economic Integration in Asia: Global Financial Crisis and Beyond”/ November 28-29, 2010/ Kio University, Tokyo, Japan

 

 Pahlavani,M  " Volatilities of Investment in Human Capital on Iran’s Economic Growth: A Bound Testing approach and GARCH Model / accepted and presented at the 19th International

 Academic Conference, Florence, 16 - 19 September 2015, Italy.